Üyelik Sözleşmesi

Bu sözleşme 15.03.2019 tarihinde güncellenmiştir.

1) TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi ( bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır) “ Mustafa Kemal Mahallesi Bilişim İnovasyon Merkezi ODTÜ Teknokent 280/G, 06510 Çankaya ANKARA “ adresinde  mukim Kuyumcu Vitrini Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ( bundan böyle  Kuyumcu Vitrini olarak anılacaktır) ile www.kuyumcuvitrini.com internet sitesine üye olmak maksadıyla sözleşmede yer alan kullanım şartlarını ve kurallarını kabul eden üye arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

2) TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Üye, www.kuyumcuvitrini.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. 2.2. Üye, www.kuyumcu vitrini.com internet sitesi içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.2.3. www.kuyumcuvitrini.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Kuyumcu Vitrini mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.2.4. Üye www.kuyumcuvitrini.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.2.5. www.kuyumcuvitrini.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kuyumcu Vitrini ’yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kuyumcu Vitrini ’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.2.6. Üye, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, www.kuyumcuvitrini.com internet sitesinin sahibi olan Kuyumcu Vitrini kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

2.7. Kuyumcu Vitrini, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.kuyumcuvitrini.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Kuyumcu Vitrinin ‘den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

2.8. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

2.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Kuyumcu Vitrini ’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Kuyumcu Vitrini ’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.10. Kuyumcu Vitrini ’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Kuyumcu Vitrini ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.11. Kuyumcu Vitrini tarafından www.kuyumcuvitrini.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

2.12. www.kuyumcuvitrini.com internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.kuyumcuvitrini.com internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.13. Kuyumcu Vitrini, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.kuyumcuvitrini.com internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

2.14. Kuyumcu Vitrini üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.Kuyumcu Vitrini, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

2.15. Taraflar, Kuyumcu Vitrini’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

2.16. Kuyumcu Vitrini iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

2.17. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3) SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Kuyumcu Vitrini, bildirme zorunluluğu bulunmaksızın kısmen veya bütünüyle işbu sözleşmeyi devredebilir. Ancak üye işbu sözleşmeyi veya bir kısmını başka bir üyeye veya 3. Kişilere devredemez, böyle bir devir girişimi geçersizdir.

4) SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Kuyumcu Vitrini tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Kuyumcu Vitrini , üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5) YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6) MÜCBİR SEBEP

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlardan dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca geç ifa edilir ya da ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.  Bu ve bunun gibi durumlar, Kuyumcu Vitrini açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kuyumcu Vitrini ‘nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7) YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme ile www.kuyumcuvitrini.com da yer alan kurallar ve şartlar, “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.